งาน “มหกรรมงานวิจัยและวันนักประดิษฐ์ส่วนภูมิภาค” ประจําปี 2564 (Regional Research Expo and Inventors’ Day 2021) ภายใต้แนวคิดการวิจัยและนวัตกรรมภาคใต้สู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ในยุควิถีใหม่ (มรส.)

ในระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยและวันนักประดิษฐ์ส่วนภูมิภาค” ประจําปี 2564 (Regional Research Expo and Inventors’ Day 2021) ภายใต้แนวคิดการวิจัยและนวัตกรรมภาคใต้สู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ในยุควิถีใหม่ ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วภาคใต้

🔻ภายใต้การนำทีมของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองคณบดี อาจารย์ และเจ้าหน้าที่มนส. ร่วมกันจัดบูทนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยที่โดดเด่นของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 10 ผลงาน ทั้งในรูปแบบ Onsite ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และในรูปแบบ Online นิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) ที่ http://regionalresearchexpo.sru.ac.th

🔻คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับมอบหมายให้ดูแลและควบคุมการดำเนินงานประจำห้องนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 16” แบบ Online ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meeting ในระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2564 โดยมี ดร.บดินทร์ธร บัวรอด และ อาจารย์นภัสส์สินี รอดเกิด เป็นผู้ดำเนินรายการประจำห้อง ซึ่งบรรยากาศในห้องเป็นไปด้วยความราบรื่น ตลอดจนผู้นำเสนอและผู้เข้าฟังได้รับความรู้และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยไปได้อย่างครบถ้วน

🔻ทั้งนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับมอบหมายให้ดูแลและควบคุมการดำเนินงานในส่วนของห้องจัดประกวดบูทนิทรรศการแบบ Online เพื่อพิจารณารางวัล Regional Research Expo and Inventors’ Day 2021 Award โดยมี ดร.ธุวพล ทองอินทราช และอาจารย์กันยารัตน์ จันทร์สว่าง เป็นผู้ดำเนินรายการประจำห้อง ซึ่งมีนักวิจัยที่สนใจและนำบูทนิทรรศการที่มีความสวยงามและอัดแน่นไปด้วยองค์ความรู้เข้าร่วมการประกวดเป็นจำนวนมาก

#OneHusoTeamwork