ฝ่ายแผนงาน วิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการขับเคลื่อนหน่วยวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายแผนงาน วิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการขับเคลื่อนหน่วยวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ กิจกรรมที่ 1 การศึกษาวิจัยของหน่วยวิจัยพุทธทาสศึกษาโดยการลงพื้นที่ศึกษาบริบทชุมชน ตำบลกระแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม นำมาสู่การเสวนา สังเคราะห์และวิพากษ์องค์ความรู้ การนำหลักคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุไปประยุกต์ใช้ในชุมชน โดย ดร.วิทวัส ขุนหนู รองคณบดีฝ่ายแผนงาน วิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมด้วย ผศ.ดร.ธุวพล ทองอินทราช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ และ ดร.ธณิศา สุขขารมย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ ร่วมกันขับเคลื่อนหน่วยวิจัยในครั้งนี้ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มอบหมายให้ ดร.วิทวัส ขุนหนู รองคณบดีฝ่ายแผนงาน วิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนหน่วยวิจัย ศึกษางานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นและการนำไปใช้ประโยชน์ และการบูรณาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม