“การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ กลุ่มที่ 4 ด้านจิตรกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ” กลุ่มที่ 4 ด้านจิตรกรรม วิทยากรโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุชาติ เถาทอง วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Webex จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี