โครงการวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคมผู้สูงวัยของประเทศไทย

โครงการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย
ภายใต้โครงการย่อยที่ 3
“การพัฒนาระบบต้นแบบรองรับสังคมสูงวัยในบริบทของชุมชนเมืองภาคใต้และภาคตะวันออก”
 
ภายใต้ความร่วมมือของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
🔸โดยท่านศาสตราจารย์ ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
🔸โดยท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม ผ่านทางสถาบันวิจัยและพัฒนา
🔸โดย ดร.นรา พงษ์พานิช และคณะทีมวิจัย
🔸โดย ดร.ธุวพล ทองอินทราช และดร.มาดล จรูญรัตน์ และที่ปรึกษาโครงการที่สำคัญ
🔸ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี