สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย
ประเภททุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) ปีงบประมาณ 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) ปีงบประมาณ 2566 เพื่อขอรับงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 🎯 ลักษณะข้อเสนอโครงการวิจัย – แผนงานวิจัยพื้นฐาน เป็นโครงการวิจัยเดี่ยว งบประมาณไม่เกิน 60,000 บาท – แผนงานวิจัยเชิงพื้นที่เป็นชุดโครงการวิจัย งบประมาณไม่เกิน 150,000 บาท 💌 การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย – จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบไฟล์ Word และ PDF มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ทางอีเมล์ ird.sru@gmail.com ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 – นักวิจัยปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ และยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564