คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ ‘อาจารย์พงศ์เทพ แก้วเสถียร’ ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ ‘อาจารย์พงศ์เทพ แก้วเสถียร’ ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) งบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยภูมิปัญญาและการอนุรักษ์ของกลุ่มประมงพื้นบ้านบึงขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี”