คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ขอแสดงความยินดีกับ ‘ดร.ธุวพล ทองอินทราช’
ที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในระดับสูงสุด ประจำเดือนตุลาคม 2564

บทความวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการตนเองสู่การเป็นชุมชนต้นแบบที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน กรณีศึกษาบ้านคลองเรือ จังหวัดชุมพร”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ขอแสดงความยินดีกับ ‘ดร.ธุวพล ทองอินทราช’
ที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในระดับสูงสุด ประจำเดือนตุลาคม 2564 บทความ

วิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการตนเองสู่การเป็นชุมชนต้นแบบที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

กรณีศึกษาบ้านคลองเรือ จังหวัดชุมพร”