อาจารย์ ดร.พลกฤต แสงอาวุธ

ประธาน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา จาตุรัตน์

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร

           หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดสอนครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2563 โดยมีการจัดแบ่งกลุ่มสาขาวิชา      ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกเป็นหนึ่งกลุ่มสาขาวิชาคือ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรคำนึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และพัฒนาประชาธิปไตยจากฐานราก ซึ่งพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะสอดคล้องกับความมุ่งหมายทางการศึกษาและปรัชญาของหลักสูตร

           หลักสูตรรับการประเมินคุณภาพประจำปีการศึกษา 2564 ได้แก่ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 3 คน อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 8 คน โดยทั้งหมดเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และดำรงตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 ท่าน และมีนักศึกษาจำนวน 2 ชั้นปี รวมจำนวน 73 คน (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2565)

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

           ปรัชญา

           ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครองเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคม ทฤษฎีทางการเมืองการปกครองควรเชื่อมโยงความคิดทางการเมืองตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันเพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นและสากล

          

           วิสัยทัศน์

           หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มีความมุ่งมั่นในการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการเมืองการปกครอง ที่มุ่งเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาที่มีความคิดสร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อสังคมที่สอดคล้องกับการพัฒนาภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และพัฒนาประชาธิปไตยจากฐานราก พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะสอดคล้องกับความมุ่งหมายทางการศึกษาและปรัชญาของหลักสูตร

           พันธกิจ

           บนพื้นฐานการกำหนดพันธกิจที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแห่งการบูรณาการ ผสานองค์ความรู้ สู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนและวิจัยทางรัฐศาสตร์เชิงบูรณาการ

           เป้าประสงค์

  1. 1. มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางรัฐศาสตร์ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีสมรรถนะในการคิดวิเคราะห์ด้านการเมืองการปกครองเพื่อต่อยอดและแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดถึงบูรณาการกับศาสตร์อื่นได้
  2. 2. มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ต่อการแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองในปัจจุบันได้
  3. 3. มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม