อาจารย์ ดร.พลกฤต แสงอาวุธ

ประธาน

 

อาจารย์ ดร.วาสนา จาตุรัตน์