อาจารย์นภัสส์สินี รอดเกิด
ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาขีพ

อาจารย์พสธร สุขเสน

อาจารย์ ดร.ชุตินันท์ หนูบุตร

อาจารย์อโนเชาว์ เพชรรัตน์

อาจารย์กมลวรรณ ชุ่มมี

อาจารย์เบญจวรรณ ทิพย์ประชาบาล
ลาศึกษาต่อ

อาจารย์อรสุธี วัฒนพฤกษ์ สุดวรรณ
ลาศึกษาต่อ