อาจารย์ ดร.ชุตินันท์ หนูบุตร

ประธานสาขาวิชา

อาจารย์พสธร สุขเสน

อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ ทิพย์ประชาบาล

อาจารย์ ดร.อโนเชาว์ เพชรรัตน์

อาจารย์กมลวรรณ ชุ่มมี

อาจารย์อรรัมภา ทองพุฒ

อาจารย์ ดร.อรสุธี วัฒนพฤกษ สุดวรรณ