อาจารย์ ดร.เพ็ญนภาสวนทอง

ประธานสาขา

อาจารย์ณัฐดนัย พยัฆพันธ์

.

อาจารย์ ดร.มาดล จรูญรัตน์

อาจารย์กฤษณพงษ์ วิชัยดิษฐ

อาจารย์ ดร .อมร หวังอัครางกูร

อาจารย์ ดร.ธุวพล ทองอินทราช