ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวินิตย์ ศรีพิณ
ประธานสาขาวิชาจิตรกรรม

อาจารย์ดร.พิชัย สุขวุ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณลพ มีมาก

อาจารย์รวีวัชร์ ปานช่วย

Lorem ipsum..