ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์
ประธานสาขาวิชาจิตรกรรม

อาจารย์ดร.พิชัย สุขวุ่น

ว่าที่ร้อยโทพงศ์ชาติ อินทชุ่ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณลพ มีมาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวินิตย์ ศรีพิณ