อาจารย์สุทธาทิพย์ อร่ามศักดิ์

ประธานสาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์ ดร.จิรวรรณ พรหมทอง

อาจารย์อร่ามรัศมิ์ ด้วงชนะ

อาจารย์ ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์


อาจารย์ ดร.วรรณภา สรรพสิทธิ์

อาจารย์อรอำไพ นับสิบ

อาจารย์สุวิมล เวชวิโรจน์