ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธาทิพย์ อร่ามศักดิ์

ประธานสาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์ ดร.จิรวรรณ พรหมทอง

อาจารย์อรอำไพ นับสิบ

อาจารย์ ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์


อาจารย์ ดร.วรรณภา สรรพสิทธัตถะ

อาจารย์สุวิมล เวชวิโรจน์