สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดการประชุมร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดการประชุมร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) ผ่านระบบออนไลน์ Webex Meetingsโดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโลบล วิมลสิทธิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผอ.สมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับหลักสูตรให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์ตลาดแรงงานในอนาคต โดยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552