อาจารย์ปิยะรัตน์ ภิรมแก้ว

ประธานสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

อาจารย์ ดร.ธณิศา สุขขารมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอพร โมฬี

อาจารย์อมรรัตน์ แซ่กวั่ง


อาจารย์

อาจารย์สุพัฒน์ สีระพัดสะ

อาจารย์กชพรรณ นุ่นสังข์